Podmienky aplikácie Mobile Photo Kiosk

Tento dokument sa skladá z dvoch častí:

 1. časť „Obchodné podmienky“ pojednáva o vzťahu medzi Predajcom a Kupujúcim
 2. časť „Ochrana osobných údajov“ pojednáva o údajoch Kupujúceho a ich spracovaniu Predajcom
 • So všetkými podmienkami je potrebné súhlasiť, aby ste si mohli objednať pomocou tejto aplikácie služby a tovar
 • Prosím, pozorne si prečítajte všetky priložené dokumenty

Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa, zhotoviteľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

I. Definícia pojmov

 1. E-shop“ znamená mobilná aplikácia s názvom Mobile Photo Kiosk, ktorá je dostupná ako voľne šíriteľná a bezodplatná aplikácia v obchodne Google Play, alebo Apple store, ktorej hlavnou funkcionalitou je, výber, prípadne úprava a následné objednanie tovaru, fotoslužby, alebo tovaru a aj fotoslužby súčasne.
 2. Kúpna zmluva“ je zmluva kde zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 3. Zmluva o dielo“ je zmluva na zákazkové fotoslužby medzi dodávateľom (zhotoviteľom) a zákazníkom (spotrebiteľom). Uzatvorenie zmluvy o dielo – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo. Samotná zmluva o dielo je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou o dielo a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 4. Predávajúci“ (dodávateľ, zhotoviteľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
 5. Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 6. Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Používateľom v rámci jeho konania v používateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby.
 7. Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení.
 8. Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť:  Juraj Sluka – Foto S, T. Vansovej 17, Prievidza 97101, IČO: 32950012
 9. Prístupové údaje“  sú údaje, ktoré Uživateľ napíše do aplikácie ako kontaktné údaje pred odoslaním objednávky tovaru či služby stlačením tlačidla ODOSLAŤ v používateľskom rozhraní E-shopu.
 10. Používateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá používa E-shop.
 11. Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Používateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k používaniu tejto veci.
 12. Fotoslužba“ je zákazková služba pri ktorej vyhotovuje zhotoviteľ fotografie alebo iný obrazový materiál spotrebiteľovi na základe jeho konkrétne uvedených špecifikácii (rozmer, kvalita, množstvo) zadaných prostredníctvom webovej stránky E-shopu.

II Proces uzatvorenia Zmluvy

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Používateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o dielo. Ponukou ich uzatvorenie zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením OBJEDNAŤ v používateľskom rozhraní E-shopu.
 2. Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a Zmluvy o dielo podľa odst. 1 týchto Obchodných podmienok zo strany Používateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s označením ODOSLAŤ.
 3. Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva alebo Zmluva o dielo.
 4. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí Používateľom na tlačítko ODOSLAŤ dôjde prostredníctvom siete Internet na server, z ktorého si Prevádzkovateľ túto informáciu stiahne.
 5. Používateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v používateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
 6. Prevádzkovateľ zašle Používateľovi emailovou správu o potvrdení prijatia objednávky, a to na emailovú adresu zadanú Používateľom do príslušného poľa v používateľskom prostredí E-shopu.

III. Kúpna zmluva a Zmluva o dielo

 1. Uzatvorením Kúpnej zmluvy a Zmluvy o dielo sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:
  a) Používateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar alebo si objednáva Fotoslužbu, ktorú si Používateľ zvolil v používateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve/kvalite/rozmere, ktoré si Používateľ zvolil alebo nastavil u daného Tovaru/Fotoslužby v používateľskom prostredí E-shopu a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar/Fotoslužbu cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare/Fotoslužbe v používateľskom prostredí E-shopu.
  b) Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Používateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Používateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.
  c) Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Používateľa o dodatočné potvrdenie objednávky, a do doby, než obdrží od Používateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru/produktu z Fotoslužby Používateľovi.
  d) Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.
  e) Používateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Používateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v používateľskom prostredí E-shopu.
  f) Používateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Používateľovi v používateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar/Fotoslužbu a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
  g) Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Používateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v používateľskom prostredí E-shopu.
  h) V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Používateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
  i) V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Používateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.
  j) Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Používateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
  k) Súčasťou kúpnej ceny za Tovar/Fotoslužbu nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Používateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar/Fotoslužbu; tieto náklady sú výhradne nákladmi Používateľa.
  l) Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru/produktu z Fotoslužby, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Používateľom.
  m) Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar/Fotoslužbu Používateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o dielo. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru/Fotoslužby uvedené v používateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné a môžu sa líšiť vzhľadom na rozsah, druh a kvalitu Tovaru/produktu Fotoslužby.
  n) Prevádzkovateľ zašle vždy Používateľovi daňový doklad – faktúru/pokladničný doklad v elektronickej alebo v písomnej podobe, a to na emailovou adresu Používateľa alebo na jeho adresu bydliska/sídla zadanú pri danej objednávke do Používateľského prostredia E-shopu.
  o) Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Používateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Používateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva aj spolu s kúpnou zmluvou a Používateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
  p) Práva z vadného plnenia je Používateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Používateľa reklamovaný Tovar.
  r) Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Používateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Používateľom.
  s) Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Používateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Používateľom.

IV. Prístupové údaje

 1. Používateľ má povinnosť zadať v rozhraní E-shopu svoje Prístupové údaje.
 2. Používateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Používateľského rozhrania E-shopu. Používateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené používanie týchto prístupových údajov a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu si Používateľ musí zakaždým skontrolovať prostredníctvom E-shopu. Uživateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 3 pracovných dní od stlačenia tlačidla ODOSLAŤ v používateľskom rozhraní E-shopu (neplatí pre fotoslužby).

V. Informácie pre Spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru (neplatí pre fotoslužby). V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci. Uvedené sa nevzťahuje na čl. V. bod 8 týchto obchodných podmienok.
 2. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.
 3. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.
 4. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.
 5. Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
 6. Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
 7. Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1. týchto Obchodných podmienok, alebo si ho môžete stiahnuť vo formáte PDF.
 8. V prípade zákazkových fotoslužieb Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo, nakoľko ide v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení o tzv. „predaj tovaru“ (t.j. zhotovenie veci na zákazku) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, „tovaru vyrobeného“ na mieru resp. „tovaru“ určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 9. Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailové adresy info@fotosluka.sk .

VI. Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.
 2. Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 3. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné obtiaže.
 5. Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
 6. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.
 7. Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
 8. Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
 9. V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.
 10. Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.
 11. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
 12. Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.
 13. Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa – predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

IX. Cookies

 1. Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že spracováva súbory cookies Používateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Používateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu počet 24 mesiacov. Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Používateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ o tom, ako E-shop Používateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

X. Používanie E-shopu

 1. Prevádzkovateľ týmto udeľuje Používateľovi nevýhradnú licenciu k používaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.
 3. Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.
 4. Používateľ je povinný dodržovať pri používaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Používateľa voči Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Používateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
 5. V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo obmedziť, alebo úplne zrušiť/zastaviť všetky nákupy Spotrebiteľa.

XI. Prehlásenia Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.
 2. Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Používateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Používateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.
 3. Používateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustračné, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Používateľa, preto je Používateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.
 4. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Používateľom sú uvedené v používateľskom rozhraní E-shopu.

XII. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 2. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 5. V prípade, ak Spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak Spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.
 6. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 7. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 8. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 10. V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Spotrebiteľ uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis Tovaru. Spotrebiteľ je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 11. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  e) predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.
 3. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.
 4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Spotrebiteľovi uzavretím Kúpnej zmluvy.

XIV. Rozhodné právo

 1. Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

XV. Účinnosť

 1. Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 26.10.2020

Príloha č.1:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci:
Meno a priezvisko: ……………………………………………………….
Ulica a číslo: …………………………………………………………………
Mesto: ………………………………………………….
PSČ: ……………………………………………………..
Telefón: ………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………….

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmet kúpy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky …………………………….
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: …………………………
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia): …………………………..
číslo faktúry/pokladničného dokladu: ……………………
Z dôvodu………………………………………………………………………………….
žiadam o vrátenie (nehodiace sa preškrtnite):

 • plnej hodnoty faktúry/pokladničného dokladu (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
 • čiastočnej hodnoty faktúry/pokladničného dokladu (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy):

………………………………………………………………………………………………

Požadovaná hodnota k vráteniu: …………………….. EUR
Požadovanú sumu mi vráťte na číslo účtu IBAN: ……………………………………….

V …………………………… dňa…………………………….
podpis

Ak tovar nie je súčasťou vrátenej zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.  Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy si možete stiahnuť aj vo formáte PDF

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ osobných údajov je Juraj Sluka – Foto S, sídlom T. Vansovej 17, Prievidza 97101, IČO: 32950012, Zapísaný v Okresnom úrade Prievidza,
Číslo živnostenského registra: 307-7837. Kontaktné údaje predávajúceho: email: juraj@foto-s.sk, tel.č.: 046/5425265

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie Mobile Photo Kiosk a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a Juraj Sluka – Foto S a tak isto aj spoločnosť PIXEL-TECH Sp. J. Pytowski i Kubarek, DIČ: PL6443287239, REGON: 240352530, so sídlom Dabrowa Gornicza 41-303, Laski 6A, Poľsko, ktorá je správcom a administrátorom mobilnej aplikácie Mobile Photo Kiosk. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, alebo dodacia adresa.
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný prevádzkovateľovi v zmysle:

 • plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností prevádzkovateľa podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 •  
 • článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
 •  
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti Juraj Sluka – Foto S.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail: juraj@foto-s.sk.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ,
 • sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva,
 • Spoločnosť  PIXEL-TECH Sp. J. Pytowski i Kubarek, DIČ: PL6443287239, REGON: 240352530, so sídlom Dabrowa Gornicza 41-303, Laski 6A, Poľsko.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • na výmaz osobných údajov,
 • na prenositeľnosť osobných údajov,
 • vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov.

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov – Bratislava, SR.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach prevádzkovateľa.

Dátum poslednej aktualizácie 26.10.2020

Prejsť na začiatok